Lưới film đầu phun sợi

Thông tin sản phẩm

Hotline

0901388601

Một số quy cách lưới lọc thường dùng:

Lưới D104*0.05T

Lưới lọc tròn D85*20 mesh

Lưới bán nguyệt 71.3*35.5*20u

Lưới lọc tròn D90*325 mesh

Lưới lọc tròn D63*11 mesh

Lưới lọc tròn D53*60 mesh

Lưới lọc tròn D53*325 mesh

Lưới lọc tròn D48*10 mesh

Lưới lọc tròn D48*20 mesh

Lưới lọc tròn D90*60 mesh

Lưới lọc tròn D60*325 mesh

Lưới lọc tròn D60*60 mesh

Lưới lọc tròn D55*10 mesh

Lưới lọc tròn D55*20 mesh

Lưới lọc tròn D63*20 mesh

Lưới lọc tròn D68*60 mesh

Lưới lọc tròn D68*330 mesh

Lưới lọc tròn D73*11 mesh

Lưới lọc tròn D73*20 mesh

Lưới lọc tròn D78*60 mesh

Lưới lọc tròn D78*325 mesh

Lưới lọc tròn D85*11 mesh

71.13*35.3*2.0T

84.58*41.5*60mesh

84.58*41.5*20u

79.58*36.5*25mesh

79.58*36.5*11mesh

D77*0.05T

84.58*41.5*330mesh

86.98*43.9

66.33*30.5*25mesh

66.33*30.5*11mesh